[English below]

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door Loud and Proud VZW met maatschappelijke zetel te:
Kortrijkseweg 183 bus 1 te 8791 Beveren Leie
Ondernemingsnummer: BE

De ticketverkoop en de site www.bftpfestival.com valt ook onder de verantwoordelijkheid van Loud and Proud VZW.

 

INLEIDING

Deze tekst bepaalt ieder gebruik van de website, alsook de verschillende diensten die via deze website worden aangeboden (ticketverkoop, reservering van accommodaties, reservering van bus, enz.). Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het evenement hieronder vermeld. Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze voorwaarden, kunnen wij jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.

Onze Algemene Voorwaarden van het evenement houden steeds een verwijzing naar onze Algemene Verkoopsvoorwaarden in.

Wij kunnen ten allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard heeft elke wijziging slechts effect vanaf de toekomst.

 

ARTIKEL 1: GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN PORTAALSITES

Elke gebruiker van onze website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is. Wij nemen alle nodige maatregelen die een goede werking van onze website en ticketverkoop nodig acht. Wij kunnen echter geen absolute garanties geven. Het is dus mogelijk dat de gebruiker schade lijdt ten gevolge van fouten en/of virussen of andere gelijkaardige schadelijke componenten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.

Het is mogelijk dat onze website bepaalde elementen bevat die kunnen gedownload worden of pagina’s bevat met links die doorverwijzen naar andere websites of portalen. Elke download of doorverwijzing is steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

 

ARTIKEL 2: PRIVACY BELEID

Iedere gebruiker van onze website en aangeboden diensten, laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen worden verricht tijdens zijn bezoek. Afhankelijk van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.
Navolgend Privacy Beleid is van toepassing op de website www.bftpfestival.com en de daarmee gerelateerde domeinnamen. Dit Privacy Beleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (de Privacy Wet).

Je kan de Website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen omtrent de organisatie, de programmatie en bijkomende diensten, zonder dat je daarvoor persoonsgegevens dient te verstrekken. In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die de Website bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, dat wil zeggen de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, automatisch naar de Website worden gestuurd (zoals bvb. een IP-adres). De surfgegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd maar kunnen wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd.

Verder registreert en verwerkt Loud and Proud VZW de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt (bv: aanmelding voor de nieuwsbrief, de aankoop van producten of diensten via de Website, enz.). De door Loud and Proud VZW geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen in het algemeen: de naam, de voornaam, het emailadres, het telefoonnummer en het huisadres als de gebruiker deze gegevens verstrekt. Telkens de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zullen deze door Loud and Proud VZW gebruikt worden voor administratieve en contractuele doeleinden. Bij ticketverkoop, wedstrijden, nieuwsbrieven of andere verwerkt Loud and Proud VZW alle nodige informatie om een optimale dienst te kunnen verlenen.

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan Loud and Proud VZW om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden.
De persoonsgegevens ingegeven via de Website zullen bewaard en behandeld worden via een elektronisch systeem beheerd door Loud and Proud VZW in een gesloten en beveiligde omgeving. Deze gegevens zullen slechts beschikbaar zijn voor bepaald aantal personen aangesteld en bekwaam om deze gegevens te behandelen.

 

ARTIKEL 3: PORTRETRECHT

Door deel te nemen aan het festival, doet de festivalganger afstand van zijn/haar portretrecht, op de festivalsite. De festivalganger verzaakt dus van elke vervolging tegenover de organisatie in het geval van het registeren of verspreiden van zijn/haar beeltenis op het festival of op de communicatie-kanalen, geprint of digitaal. De festivalganger kan echter steeds de organisatie contacteren via info@bftpfestival.com inzake een bezwarende foto die gebruikt wordt op de verschillende mediakanalen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie, mag geen enkel beeldmateriaal, genomen door bezoekers van het festival, gebruikt worden voor commerciële of publieke doeleinden.

 

ARTIKEL 4 : VERBODEN VOORWERPEN

VERBODEN VOORWERPEN OP DE FESTIVALWEIDE:
• Alcohol
• Plastic flessen (waterflessen, melkflessen, …)
• Glazen flessen of elk ander glazen voorwerp
• Bidons
• Metalen blik (conserven)
• Drankkartons (tetra)
• Blikjes
• Vaten
• Waterzakken (type CamelBak)
• Koelers/frigoboxen
• Verdovende middelen, drugs
• Wapens, scherpe voorwerpen (zelfs namaak)
• Paraplu’s met puntig uiteinde
• Vuurwerk, bengaals vuur, vuurpijlen, …
• Barbecues
• Kampeermateriaal (tent, stoelen, kampeervuur, …)
• Grote zakken
• Video- en/of audio-opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon
• Selfie-stick
• Laser pointer
• Markers
• Verfbommen
• Het verdelen van flyers, brochures (behalve met toestemming)
• Dieren (behalve begeleidingshonden, mits voorafgaande toestemming van de organisatie)
• Het gebruik van drones

En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie.
Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

 

ALGEMEEN
Er is geen minimumleeftijd om toegang te krijgen tot Blast From The Past festivals en clubshows. Minderjarigen worden aangeraden om zich te laten vergezellen door een ouder, voogd en/of een meerderjarige. Iedereen, ongeacht de leeftijd, dus ook kinderen en babies, moet een geldig inkomticket voorleggen. Het meenemen van kinderen naar een drukke omgeving met luide muziek, is nooit zonder gevaar. Met het aanschaffen van een inkomticket, wordt alle verantwoordelijkheid in de handen van de ouders gelegd.
Alcoholische drank mag in geen geval verkocht of aangeboden worden aan -16-jarigen.

 

DRUGPOLICY: Zero tolerance.
Blast From The Past festivals & clubshows hanteert nultolerantie op het vlak van drugs! Het is verboden drugs te consumeren op en rond het terrein. Elke inbreuk op de wet kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein. Drugshandel is verboden op het festivalterrein en leidt tot verwijdering van het festivalterrein en politie interventie.

Er wordt gevraagd aan de festivalgangers om mee te werken aan de netheid van het festivalterrein.

 

ARTIKEL 5: OPENINGSUREN EN TOEGANG TOT FESTIVAL

Toegang tot het festival en de parkings is voorbehouden aan personen in het bezit van een inkomticket, een festivalbandje of aan de personen met de intentie om een ticket aan te schaffen.

De openingsuren van het festival met start- en einduur worden duidelijk en minstens 1 week op voorhand gecommuniceerd via alle mediakanalen van Blast From The Past festivals & clubshows (facebook, website, instagram, …)

 

ARTIKEL 6 : VEILIGHEID

Om veiligheidsredenen is het de organisatie toegestaan te fouilleren aan de festivalingang. Elke festivalganger die hier niet mee instemt kan de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

De festivalganger volgt ten allen tijden de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel. Wanneer een festivalganger verdacht gedrag opmerkt bij andere festivalgangers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten. De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen aan festivalgangers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere festivalgangers in gevaar kan brengen.

 

ARTIKEL 7: VERKOOP OP HET FESTIVALTERREIN

Het is verboden om wat dan ook te verkopen op het festivalterrein. De verkoop van voeding, drank, souvenirs, T-shirts, of andere is strict voorbehouden aan personen, verenigingen en bedrijven goedgekeurd door de organisatie.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

Door het aankopen van een festivalticket, gaat u nadrukkelijk akkoord, dat u als bezoeker gebonden bent met de Algemene Voorwaarden en Verkoopsvoorwaarden van het festival. Elke inbreuk op dit regelement zal worden bestraft.
Loud and Proud VZW behoudt zich het recht toegang tot het festival aan iedereen te ontzeggen in het geval dat de omstandigheden dit rechtvaardigen. Indien u dit regelement niet naleeft bent u steeds als enige aansprakelijk. U dient garant te staan bij eventuele schade aan Loud and proud VZW of derden als gevolg van het niet naleven van dit regelement. Loud and Proud VZW behoudt daarbovenop het recht om zelf de nodige juridische maatregelen te nemen.

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en hun werknemers kunnen in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. De officiële verkoop van afgeleide producten van het festival, gebeurt enkel en alleen op het terrein van het festival.

 

ARTIKEL 9: ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

Wanneer de organisatie de één of de andere clausule van deze voorwaarden niet in werking stelt, kan dit niet worden gezien als verzaking aan de overeenkomst. De ongeldigheid van een clausule van deze overeenkomst, heeft geen enkel effect op de geldigheid van de andere clausules.

 

ARTIKEL 10: GESCHILLEN EN GELDEND RECHT

In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de hoofdzetel van Loud and Proud VZW bevoegd. Enkel het Belgische recht is geldend. Introduceer een klacht online op het “ODR-PLATFORM voor al uw online-consumentengeschillen”: ec.europa.eu/consumers/odr

 

——————————————————————————————————————————-

[ENGLISH]

TERMS AND CONDITIONS

This website, including subdomains and services offered, is managed by Loud and Proud VZW with registered office at:
Kortrijkseweg 183 bus 1 in 8791 Beveren Leie
Company number: BE

Ticket sales and the www.bftpfestival.com site are also the responsibility of Loud and Proud VZW.

INTRODUCTION

This text defines every use of the website, as well as the various services offered through this website (ticket sales, accommodation reservation, bus reservation, etc.). As soon as one enters the website as a user, they declare to agree with the General Terms and Conditions of the event mentioned below. If you do not agree with our website and / or these terms and conditions, we can only recommend that you no longer use them.

Our General Terms and Conditions of the event always contain a reference to our General Terms and Conditions of Sale.

We can decide at any time to change our General Terms and Conditions, without this giving rise to any form of compensation. Of course, every change only has effect from the future.

ARTICLE 1: USE OF THE WEBSITE AND PORTAL SITES

Every user of our website, including services, is aware that this use is always at your own risk. We take all necessary measures that a proper functioning of our website and ticket sales considers necessary. However, we cannot give absolute guarantees. It is therefore possible for the user to suffer damage due to errors and / or viruses or other similar harmful components. We cannot be held liable for any damage resulting from the use of the website, including its services.

Our website may contain certain downloadable elements or pages with links that link to other websites or portals. Any download or referral is always at your own risk. Damage due to loss of data or damage to the computer system is entirely and solely the responsibility of the user.

 

ARTICLE 2: PRIVACY POLICY
Every user of our website and offered services leaves information about himself. This amount of information varies as more actions are taken during his visit. Depending on the information, it is possible that a natural person can be identified. At that time we collect and process personal data.
The following Privacy Policy applies to the website www.bftpfestival.com and the related domain names. This Privacy Policy and the associated processing of personal data has been elaborated in accordance with the law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data and its implementing decrees (the Privacy Act).
You can visit the Website freely and consult information about the organization, programming and additional services, without having to provide personal data. In general, a visit and consultation of the Website does not automatically lead to registration and processing of the user’s personal data. The processing of personal data of users who visit and consult the Website is limited to so-called surfing data, that is to say data relating to the functioning of the information systems with which the Website is managed and in connection with the use of communication protocols on the Internet automatically sent to the Website (such as an IP address). The surf data is deleted after anonymised processing, but can be used to determine who is responsible in case of criminal offenses committed against or via the Website.
Furthermore, Loud and Proud VZW registers and processes the personal data that is voluntarily provided by the user (eg: subscription to the newsletter, purchase of products or services via the Website, etc.). The personal data registered and processed by Loud and Proud VZW generally include: the name, first name, email address, telephone number and home address if the user provides this information. Whenever the user provides personal data, these will be used by Loud and Proud VZW for administrative and contractual purposes. For ticket sales, competitions, newsletters or other, Loud and Proud VZW processes all necessary information to provide an optimal service.
By providing her / his personal data via the Website, the user of the Website expressly gives permission to Loud and Proud VZW to process it for the stated purposes.
The personal data entered via the Website will be stored and processed via an electronic system managed by Loud and Proud VZW in a closed and secure environment. This data will only be available to a certain number of persons appointed and able to handle this data.

ARTICLE 3: PORTRAIT RIGHT
By participating in the festival, the festival goer waives his / her portrait right on the festival site. The festival-goer therefore renounces any prosecution against the organization in the event of registering or distributing his / her image at the festival or on the communication channels, printed or digital. However, the festival-goer can always contact the organization via info@bftpfestival.com regarding an incriminating photo that is used on the various media channels.
Without prior written permission from the organization, no images taken by festival visitors may be used for commercial or public purposes.

 

ARTICLE 4: PROHIBITED ARTICLES
PROHIBITED ARTICLES ON THE FESTIVAL MEADOW:
• Alcohol
• Plastic bottles (water bottles, milk bottles, …)
• Glass bottles or any other glass object
• Water bottles
• Metal tin (canned)
• Beverage cartons (tetra)
• Cans
• Barrels
• Water bags (type CamelBak)
• Coolers / fridge boxes
• Narcotic drugs, drugs
• Weapons, sharp objects (even counterfeiting)
• Umbrellas with pointed ends
• Fireworks, Bengal fire, flares, …
• Barbecues
• Camping equipment (tent, chairs, camping fire,…)
• Large pockets
• Video and / or audio recording material (except smartphones), speakers, megaphone
• Selfie stick
• Laser pointer
• Markers
• Paint bombs
• Distribution of flyers, brochures (except with permission)
• Animals (except guide dogs, with prior permission from the organization)
• The use of drones
And everything that can be considered dangerous by the organization. This list can be modified or supplemented by the organization at any time.
Any sales activity not approved by the organization is formally prohibited. Everything that is seized is destroyed on the spot.

GENERAL
There is no minimum age to access Blast From The Past festivals and club shows. Minors are advised to be accompanied by a parent, guardian and / or adult. Everyone, regardless of age, including children and babies, must present a valid entry ticket. Taking children to a busy area with loud music is never without danger. With the purchase of an entrance ticket, all responsibility is placed in the hands of the parents.
Under no circumstances should alcoholic beverages be sold or offered to under-16s.

DRUGPOLICY: Zero tolerance.
Blast From The Past festivals & club shows have zero tolerance for drugs! It is forbidden to consume drugs on and around the site. Any violation of the law can lead to the removal of the festival site. Drug trafficking is prohibited on the festival grounds and leads to removal from the festival grounds and police intervention.
The festival-goers are asked to participate in the cleanliness of the festival site.

 

ARTICLE 5: OPENING HOURS AND ACCESS TO FESTIVAL 
Access to the festival and the car parks is reserved for persons who have an entrance ticket, a festival wristband or those who intend to purchase a ticket.
The opening hours of the festival with start and end hours will be clearly communicated at least 1 week in advance via all media channels of Blast From The Past festivals & club shows (facebook, website, instagram,…)

ARTICLE 6: SECURITY
For security reasons, the organization is allowed to search the festival entrance. Any festival goer who does not agree to this may be denied access to the festival site.
The festival-goer always follows the instructions of the safety personnel. When a festival-goer notices suspicious behavior among other festival-goers, he / she is requested to inform the safety personnel present. The organization reserves the right to deny access to the festival site to festivalgoers whose behavior may endanger the safety of her / him or other festivalgoers.

ARTICLE 7: SALE ON THE FESTIVAL LAND
It is forbidden to sell anything on the festival site. The sale of food, drink, souvenirs, T-shirts, or other is strictly reserved to persons, associations and companies approved by the organization.

ARTICLE 8: LIABILITY
By purchasing a festival ticket, you expressly agree that you as a visitor are bound by the General Terms and Conditions and Sales Conditions of the festival. Any violation of this regulation will be punished.
Loud and Proud VZW reserves the right to deny access to the festival to anyone in the event that circumstances warrant. If you do not comply with these regulations, you are always the only person liable. You must guarantee any damage to Loud and proud VZW or third parties as a result of non-compliance with these regulations. In addition, Loud and Proud VZW reserves the right to take the necessary legal measures itself.
Under no circumstances can the artists and organizers, their agents and their employees be held liable – even in cases of force majeure – for loss, damage or theft, nor for any accident that may occur. The official sale of derivative products of the festival only takes place on the festival grounds.

ARTICLE 9: INDEPENDENCE OF CLAUSES
If the organization fails to implement one or the other clause of these terms and conditions, this cannot be considered a renunciation of the agreement. The invalidity of any clause of this agreement does not affect the validity of the other clauses in any way.

ARTICLE 10: DISPUTES AND APPLICABLE LAW
In case of dispute, only the courts of the district in which the headquarters of Loud and Proud VZW are competent. Only Belgian law is valid. Submit a complaint online on the “ODR PLATFORM for all your online consumer disputes”: ec.europa.eu/consumers/odr